Reglement africhtings insigne

Ieder lid van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC) kan bij het NRC Hoofdbestuur afdeling Sporthonden (NRC HB) een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een NRC africhtingsinsigne, mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

 •  De vastgestelde punten voor een africhtingsinsigne kunnen alleen worden behaald met een stamboom Rottweiler.
 • Aanvragen voor een africhtingsinsigne moeten worden ingediend binnen een jaar na het behalen van het voor het desbetreffende africhtinginsigne benodigde aantal punten. Het aanvragen dient te geschieden op een daarvoor bestemd formulier en vergezeld te gaan van kopieën van de resultaten zoals vermeld in het werkhondenboekje van de Raad van Beheer.
 • Punten kunnen worden behaald op africhtingevenementen georganiseerd door de FCI / Raad van Beheer (RvB) erkende evenementen met door de FCI / RvB erkende africhtings keurmeesters en door de FCI / RvB erkende africhtingscertificaten, welke in het puntenwaarderingssysteem van dit reglement zijn vermeld.
 • Alleen punten behaald door de geleider met een door hem opgeleide en voorgebrachte hond voor het desbetreffende IPO certificaat zijn geldig voor dit reglement. Behaalde punten komen op naam van de geleider en niet op naam van hond of eigenaar van de hond.
 • Het uitlenen van gecertificeerde honden, ter herhaling van een bepaald certificaat, aan een andere geleider om deze in de gelegenheid te stellen punten te behalen voor een africhtinginsigne is niet toegestaan.
 • Bij overdracht van een gecertificeerde hond kunnen eerst punten voor een africhtinginsigne worden behaald indien de nieuwe eigenaar/geleider de hond tenminste één jaar aantoonbaar heeft voorgebracht en als het laatst behaalde gelijkwaardig certificaat van de vorige eigenaar/geleider tenminste één jaar oud is. Indien er sprake is van een nieuwe geleider dient men dit binnen een maand na overdracht schriftelijk te melden bij de NRC HB. Indien er sprake is van een nieuwe eigenaar is de datum op de stamboom maatgevend.
 • Het africhtinginsigne van de NRC staat op naam van de geleider van de hond(en) en is niet overdraagbaar aan een ander persoon. Een africhtingsinsigne wordt slechts eenmaal per geleider uitgereikt.
 • Het onrechtmatig dragen van een NRC-africhtinginsigne is verboden.
 • Indien een geleider op een examen/wedstrijd dat/die zich uit kan strekken over meerdere dagen, twee of meerdere honden voorbrengt, onverschillig in welke klasse, kan hij/zij voor elke hond punten verkrijgen, indien niet wordt gehandeld in strijd met de reglementen.
 • Het VZH, IPO-VO, IPO1, IPO2, UV, GG1, GG2 en RH1 examen wordt eenmaal per hond gewaardeerd. Het IPO3, SpH1, SpH2 en RH2 mogen onbeperkt worden herhaald.
 • Honden van zeven jaar en ouder mogen in een lagere klasse worden voorgebracht ter verkrijging van punten volgens dit reglement.

Het benodigde aantal punten om een africhtinginsigne te behalen bedraagt voor:

 • Het bronzen africhtinginsigne:25 punten.
 • Het ‘zilveren’ africhtinginsigne: (verzilverd)50 punten.
 • Het ‘gouden’ africhtinginsigne: (verguld) 100 punten.
 • Het ‘goud met briljant’ africhtinginsigne: (verguld) 250 punten.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het NRC HB. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Puntentelling africhtings insigne

 
           
Soort evenement Geslaagd Voldoende Goed Zeer Goed Uitmuntend
G&G I 1        
G&G II 2        
G&G III 3        
G&G Wedstrijd 2        
UV/AD 4        
VZH/HB 1        
IPO-VO   1 3 4 5
IPO I   3 5 7 9
IPO II   4 6 8 10
IPO III   5 8 10 12
IPO Wedstrijd   2 4 7 10
NRC Kampioenschap Africhting   4 7 10 15
Nederlands Kampioenschap CWH   6 10 15 20
Wereldkampioenschap IFR   8 15 20 25
Wereldkampioenschap FCI   10 20 25 30
SpH I   3 5 7 9
SpH II   6 8 10 12
SpH FCI Wedstrijd / IPO FH   10 14 16 18
NRC Kampioenschap Speuren   4 7 10 15
IPO-R RH-G   3      
IPO-R RH A (Sp, V, P, L en W)   1 3 5 7
IPO-R RH B (Sp, V, P, L en W)   2 4 6 8
IPO-R Wedstrijd   2 4 7 10
 

Voor IPO deelexamens of wedstrijden die bestaan uit een of twee onderdelen van het desbetreffende reglement geldt de volgende puntenwaardering:

Soort evenement

Voldoende

Goed

Zeer Goed

Uitmuntend

Afdeling A - Speuren

1

2

3

4

Afdeling B - Appel

1

2

3

4

Afdeling C - Manwerk

1

2

3

4

Omdat slechts een gedeelte van het programma wordt uitgevoerd worden voor deze wedstrijden geen extra punten toegekend!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regels Sporthonden Overzicht