Commissie Ondersteuning sporthonden (COS)

Algemeen

1. De Nederlandse Rottweiler Club verder aan te duiden als NRC stelt zich de volgende doelen, zoals vastgelegd in de statuten:
a. de instandhouding en verbetering van het ras Rottweiler;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Rottweilers.
2. Zij tracht deze doelen onder andere te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met Rottweilers.


Relatie Bestuur NRC en Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS)
3. Het Bestuur van de NRC (verder aan te duiden als het Bestuur) kan zich in het nastreven van deze doelen laten bijstaan door commissies en/of projectgroepen. Een van deze commissies is de Commissie Ondersteuning Sporthonden, verder aan te duiden als COS.
4. De COS is een door het Bestuur benoemde commissie die het sporthonden beleid voorbereidt en uitvoert. Onder sporthonden beleid wordt hierbij verstaan alle activiteiten waarbij mens en Rottweiler in de breedste zin van het begrip samenwerken. Hieronder kunnen dus vallen trainingen en activiteiten op het gebied van flyball, gehoorzaamheid, speuren, waterwerk, africhting volgens het IGP programma, etc. De vermelde lijst is niet limitatief.
5. De samenstelling, taak en werkwijze van de COS worden conform het gestelde in artikel 10 van het huishoudelijk reglement door het Bestuur vastgelegd in een Reglement COS. Dit document beschrijft deze samenstelling, taken en werkwijzen.


Samenstelling en benoemingen leden COS.
6. De voorzitter van de COS wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering en wordt daarmee tegelijk lid van het Bestuur. Hij/zij rapporteert in de vergaderingen van het Bestuur over alles de COS betreffende.
7. De COS bestaat naast de voorzitter uit minimaal 2 en maximaal 5 leden. De leden van de COS zijn lid van de NRC en worden aangezocht en benoemd door het Bestuur op basis van hun kwaliteiten. Zij behoeven niet per se lid te zijn van een van de werkgroepen van de NRC. Het Bestuur dient bij het benoemen van de leden te streven naar een vertegenwoordiging, waarin alle sportbelangen van de Rottweiler in Nederland op een positieve manier worden behartigd.
8. De leden worden benoemd door het Bestuur voor een periode van vier jaar volgens een vastgesteld rooster. Een aftredend lid is terstond herkiesbaar. Bij het benoemen door het Bestuur pleegt zij overleg met de zittende leden van de COS, waarin alle belanghebbende partijen zoveel mogelijk zijn vertegenwoordigd.
9. Het lidmaatschap van de COS eindigt op het tijdstip dat het lidmaatschap bij de NRC eindigt.
Het Bestuur kan te allen tijde een lid van de COS ontslaan of schorsen. Het besluit daartoe wordt aan het lid onder opgaaf van redenen, per aangetekend schrijven medegedeeld. Tegen het besluit staat binnen een maand na datum van ontvangst van het aangetekend schrijven, schriftelijk beroep open bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) . De uitspraak van de ALV is beslissend voor beide partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang over het beroep niet is beslist blijft het commissielid ontslagen c.q. geschorst.
10. Als een lid van de COS zelf aftreedt, moet hij/zij daarvan schriftelijk kennis geven aan het Bestuur en aan de voorzitter van de COS. Een nieuw gekozen lid komt op de plaats van het aftredend lid op het rooster te staan.
11. In alle gevallen zoals genoemd in artikel 9 en 10 dienen alle stukken betrekking hebbende op het functioneren in de COS binnen twee weken te worden overhandigd aan de voorzitter van de COS.
12. Maximaal twee leden van een zelfde vereniging (zelfde werkgroep, kringgroep, etc.) kunnen in de COS zitting hebben.

Taken COS
13. De taken van de COS zijn:
a. Het adviseren van het Bestuur in alle gevallen waarin dit op grond van het werkgroepenreglement is voorgeschreven.
b. Het adviseren van het Bestuur in alle andere gevallen waarin het Bestuur in zaken betreffende het sporthonden beleid daarom verzoekt.
c. Het gevraagd of ongevraagd verstrekken van adviezen en/of geven van inlichtingen aan de werkgroepen met betrekking tot alle door de groepen beoefende programma's, alsmede alle andere zaken het sporthonden beleid betreffende.
d. Het behandelen van alle aanvragen van werkgroepen voor het houden van examens en/of wedstrijden, conform het werkgroepreglement.
e. Het organiseren van onderlinge wedstrijden volgens de reglementen van alle door de Raad van Beheer goedgekeurde verenigingen.
f. Het houden van toezicht op de naleving van het werkgroepreglement door de werkgroepen.
g. Het indelen van de gebieden waar een werkgroep haar activiteiten mag uitoefenen.
15. De leden van de COS krijgen een aantal werkgroepen/werkgroepen in oprichting toegewezen, zijn contactpersoon voor deze werkgroepen en bezoeken deze zo dikwijls als de COS dat nodig acht. Van
deze bezoeken wordt een schriftelijke rapportage in de notulen van de COS vergaderingen verwerkt ter informatie van het Bestuur.
16. De COS vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht, doch minstens twee keer per jaar. Tevens vergadert zij minimaal twee keer per jaar (in het voorjaar en het najaar) met de vertegenwoordigers van de werkgroepen.


Taken voorzitter
17. De voorzitter, of bij zijn afwezigheid diens plaatsvervanger, leidt alle door de COS te houden vergaderingen. Hij waakt over de handhaving van de statuten en de reglementen van de NRC binnen de COS.


Taken Secretaris
18. De secretaris is belast met het bijeenroepen van alle door de COS te houden vergaderingen. Hij is verplicht een afschrift van de notulen te doen toekomen aan de secretaris van het Bestuur.
19. Ieder jaar zendt hij het jaarverslag van het afgelopen jaar van de COS en in juli de begroting voor het komende jaar aan de secretaris van het Bestuur. Deze begroting behoeft de goedkeuring van het Bestuur.
20. Hij doet schriftelijk mededeling aan de secretaris van het Bestuur, van alle door de COS te organiseren/georganiseerde evenementen. Bij het voeren van correspondentie namens de COS, is hij bevoegd gebruik te maken van het briefhoofd van de NRC, onder toevoeging Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS).
21. Van alle door hem gevoerde correspondentie houdt hij afschrift en bewaart dit. Tevens bewaart hij de ingekomen stukken. Als het Bestuur dat verzoekt, is hij verplicht alle bescheiden, de COS betreffende, onverwijld aan het Bestuur ter inzage af te geven. Het Bestuur is bevoegd van deze bescheiden afschrift te nemen.
22. Indien de COS na hoor en wederhoor van oordeel is dat een werkgroep handelt in strijd met de statuten en/of reglementen van de NRC, dan geeft de secretaris daarvan terstond schriftelijk kennis aan de secretaris van het Bestuur met vermelding van geconstateerde handelingen.

Financiën

23. De COS heeft geen eigen inkomsten, ze kan beschikken over een jaarlijks vast te stellen bedrag opgenomen in de door de ALV goedgekeurde taakstellende begroting. Voor het doen van uitgaven en aangaan van verbintenissen of overeenkomsten ten behoeve van de werkzaamheden van de COS is toestemming nodig van het Bestuur.
24. Desalniettemin kan in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de COS, een uitgave worden gedaan niet hoger dan € 230,-.
25. Verantwoording van de uitgaven dient binnen twee weken na afloop van ieder evenement, alsmede halfjaarlijks te geschieden bij de penningmeester van de NRC tegen overlegging van bewijsstukken.
26. Vergoeding van de door de commissieleden gemaakte onkosten, geschiedt tegen overlegging van bewijsstukken, volgens de normen die voor hoofdbestuursleden van de NRC gelden. Deze bewijsstukken dienen te worden gefiatteerd door de voorzitter van de COS, worden verzonden aan de penningmeester van de NRC en daar verder verwerkt.


Overige zaken
27. De COS houdt het register bij, waarin alle resultaten worden vermeld van de Rottweilers die aan examens en/of wedstrijden hebben deelgenomen. Ook legt de COS een register aan voor alle andere gegevens die de COS in verband met de vervulling van haar taak nodig acht.
28. De COS is verplicht examenuitslagen en wedstrijdresultaten alsmede andere bijzonderheden schriftelijk mee te delen aan het Bestuur en aan de Fokadviescommissie. Ook is zij verantwoordelijk voor het aanleveren van deze resultaten bij de Redactiecommissie ter publicatie in een van de organen van de NRC.
29. Het voornemen tot het houden van een examen of een wedstrijd dient door de secretaris van de COS tijdig te worden opgegeven aan de Redactiecommissie, die voor publicatie zorgt.
30. Van alle evenementen, die onder auspiciën van de COS zijn gehouden dient voor publicatie een verslag aan de Redactiecommissie te worden gezonden. De termijn hiervoor betreft twee weken.
31. Alle bescheiden van de COS zijn eigendom van de NRC.
32. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist in spoedeisende gevallen het Bestuur.
Opgemaakt 04 oktober 2013

IPO gewijzigd in IGP op 15 maart 2019

Regels Sporthonden Overzicht