Pakwerk reglement

Pakwerk reglement Nederlandse Rottweilerclub (NRC

    1. Op examens en wedstrijden bij NRC werkgroepen mogen alleen      pakwerkers ingezet worden die in het bezit zijn van een geldig NRC       pakwerkerspaspoort.

 • ​Uitzonderingen voor wedstrijden alleen zoals in art. 21 e.v. beschreven.
 • Is er geen gekwalificeerde NRC pakwerker beschikbaar voor een examen dan kan in overleg met de COS voor een andere gekwalificeerde pakwerker gekozen worden.Op examens en wedstrijden bij NRC werkgroepen mogen alleen pakwerkers ingezet worden die in het bezit zijn van een geldig NRC pakwerkerspaspoort.
 1. Een NRC pakwerkerspaspoort afgifte geschiedt door de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS) van de NRC.  Bij de aanvraag moeten twee recente pasfoto’s mee gezonden worden.
 2. Een afgegeven pakwerkerspaspoort mag gebruikt worden bij de eigen Rottweiler werkgroep voor examens zonder dat er een kwalificatie in vermeld is tot aan de eerstvolgende pakwerkersdag.
 3. Om het paspoort te behouden is het verplicht deel te nemen aan de eerstvolgende pakwerkersdag na de uitgifte. Indien er dan geen C-kwalificatie behaald wordt zal de COS het paspoort innemen.
 4. Het pakwerkerspaspoort dient elk jaar vooraf of uiterlijk bij aanvang van de pakwerkers bij de COS ingeleverd te worden.
 5. Beoordeling van de pakwerkers op deze dag geschiedt door een africhtingskeurmeesters erkend door de Raad van Beheer en / of door de F.C.I..
 6. De door de pakwerker behaalde kwalificatie wordt door de COS in het pakwerkerspaspoort vermeld en is uitsluitend geldig indien voorzien van het COS stempel en geldig tot de volgende pakwerkersdag.
 7. Op de NRC pakwerkersdag kunnen de pakwerkers een C, B of A kwalificatie behalen.
 8. De NRC pakwerkers beoordelingsdag wordt in het begin van ieder jaar gehouden. Deze wordt zoveel mogelijk centraal in het land gehouden bij een NRC Rottweiler Werkgroep.
 9. De keurmeester kan, indien een pakwerker die voor C opgaat en heel goed presteert toestemming geven dat op dezelfde dag opgegaan kan worden voor een B-kwalificatie. Hiervoor moet dan een extra programma met twee honden afgelegd worden comform artikel 17-4.
 10. Een pakwerker zonder kwalificatie gaat op voor de C-kwalificatie en eventueel B, zie artikel 17-4.
 11. Een C pakwerker kan een jaar later opgaan voor de B-kwalificatie.
 12. Een B pakwerker kan een jaar later opgaan voor de A-kwalificatie.
 13. Pakwerkers die in het verleden kwalificaties behaald hebben ( pakwerkers van zowel de NRC als van overige (ras)verenigingen), kunnen hun huidige kwalificatie gebruiken als start kwalificatie.
 14. Als een pakwerker niet verschijnt op de pakwerkersdag zakt hij voor het komende jaar één kwalificatie.
 15. Een eenmaal behaalde C kwalificatie blijft geldig.
 16. Op de NRC pakwerkers beoordelingsdag wordt begonnen met:
  1. C- kwalificatie - pakwerkers die opgaan voor een C kwalificatie, draaien op de pakwerkersdag twee honden. Zij laten met deze twee honden een IPO I en een IPO III programma zien. Bij voorkeur worden Rottweilers gebruikt, dit is geen verplichting.
  2. B- kwalificatie - pakwerkers die opgaan voor een B kwalificatie, draaien op de pakwerkersdag drie honden. Zij laten met deze drie honden een IPO I, IPO II en een IPO III programma zien, waarbij voor het IPO III programma een Rottweiler gebruikt dient te worden.
  3. A- kwalificatie -pakwerkers die opgaan voor een A kwalificatie draaien op de pakwerkersdag drie honden. Zij laten met deze drie honden drie maal het IPO III programma zien. Van deze drie honden dienen minimaal de laatste twee honden Rottweilers te zijn.
  4. Extra B-kwalificatie- pakwerkers die deze dag een C kwalificatie behaald hebben en in aanmerking komen om ook op te gaan voor B draaien nogmaals twee honden, een IPO II en een IPO III programma waarbij het bij IPO III een Rottweiler dient te zijn.
 17. Nadat een pakwerker zijn honden heeft afgewerkt krijgt hij van de keurmeester direct zijn beoordeling. Deze beoordeling geldt voor de kwalificatie waarvoor de pakwerker opgaat.
  • Een C pakwerker kan binnen zijn kwalificatie een goed (80-90 punten) behalen.
  • Een B pakwerker kan binnen zijn kwalificatie een zeer goed (91-95) punten behalen.
  • Een A pakwerker kan binnen zijn kwalificatie alleen uitmuntend (96-100) punten behalen.
 18. Voor pakwerkers die ziek of geblesseerd zijn kan schriftelijk dispensatie aangevraagd worden bij de COS. De COS kan dispensatie verlenen na goedkeuring van het NRC HB.
 19. Op NRC wedstrijden mogen alleen pakwerkers werken die in het bezit zijn van een geldige A of B kwalificatie.
 20. Op het NRC Africhtingskampioenschap mogen alleen pakwerkers werken die in het bezit zijn van een geldige NRC A kwalificatie. Indien er binnen de NRC hieraan niet voldaan kan worden, kiest de COS een geschikte pakwerker van een andere werkhonden vereniging of een B pakwerker.
 21. Voor pakwerkers van een andere werkhonden vereniging of pakwerkers van een ander land dient, bij kwalificatie wedstrijden, schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij de COS.
 22. In andere gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist het NRC HB in overleg met de COS.

Bijlage

De uitrusting van de pakwerker moet bestaan uit:

 • Beschermjas
 • Beschermbroek. Deze mag de natuurlijke bewegingen van de pakwerker niet beïnvloeden
 • Bijtmouw
 • Softstok
 • Het schoeisel dient dusdanig te zijn dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden. Het schoeisel mag geen metalen noppen bevatten.

 

Regels Sporthonden Overzicht