NRC IFR WK deelnemers selectie

N.R.C. – Reglement N.R.C. IFR WK deelnemers selectie versie 2019

Algemeen
De Nederlandse Rottweiler Club (NRC) zal jaarlijks een team samenstellen voor deelname aan het IFR WK IGP en het IFR WK speuren.
Om deel uit te maken van het IFR WK team moeten deelnemers aan onderstaande voorwaarden voldoen en dienen zij zich te selecteren door deelname aan kwalificatiewedstrijden.
 
Kwalificatie criteria IFR WK IGP:
Deelname aan het NRC AK in hetzelfde jaar is verplicht om in aanmerking te komen voor deelname aan het IFR WK IGP van dat jaar, met uitzondering van de combinatie die meedoet aan de NK Alle Rassen van dat jaar.
Aan minimaal 3 van de 5 kwalificatiewedstrijden dient men deel te nemen om voor deelname aan het IFR WK IGP in aanmerking te komen.
De kwalificatie-resultaten moeten behaald worden in de periode vanaf de Lemel bokaal van het voorafgaande jaar en de sluitingsdatum van de inschrijving van het IFR WK IGP van het jaar van deelname.
 
Kwalificatie-eisen IFR WK IGP
De volgende wedstrijden dienen in principe als kwalificatiewedstrijd voor de selectie van IFR WK IGP van het betreffende jaar:
•    Lemel bokaal in november van het jaar voorafgaand aan betreffend IFR WK – RW Hoogeloon
•    Kruiken bokaal in huidig jaar – RW Tilburg, maart/april
•    Piet-Hein bokaal in huidig jaar- RW Flevoland, nnb
•    3Gewesten bokaal in huidig jaar - RW Roosendaal op Pinkstermaandag
•    NRC Kampioenschap Africhting (NKA) – juni/begin juli, 4 tot 8 weken na de 3Gewestenbokaal
•    NK alle rassen – deelname geeft vrijstelling voor deelname aan NKA.
 
De COS stelt jaarlijks vast welke vijf selectiewedstrijden mee tellen voor kwalificatie en behoudt zich het recht voor om, in samenspraak met het NRC HB, aangewezen kwalificatiewedstrijden te veranderen of toe te voegen.
 
De Nederlandse kampioen is automatisch gekwalificeerd mits hij een ZEER GOED (270 punten) behaald.
 
De honden die op grond van de behaalde resultaten van het vorige jaar door de IFR gekwalificeerd zijn voor deelname in het volgende jaar komen automatisch in aanmerking voor plaatsing in het Nederlandse team.

Puntentelling en voorwaarden IFR WK IGP
•    De volgorde voor selectie wordt bepaald door de behaalde punten van de drie beste resultaten op te tellen. Uiteraard degene met de meeste punten bovenaan.
•    Bij gelijke eindstand wordt de hond met de hoogste punten op het NKA boven de hond met hetzelfde aantal punten geplaatst.
•    Het aantal deelnemers wordt bepaald door het hoofdbestuur op voorstel van de COS.
•    Op een selectiewedstrijd wordt gekeurd door drie keurmeesters.   
•     De NRC draagt € 150. bij aan de kosten van de keurmeesters per selectie wedstrijd.
•    Om spreiding van keurmeester te bevorderen mogen de keurmeesters pas definitief uitgenodigd worden na goedkeuring van de COS.
•    Een kwalificatiewedstrijd kan alleen meetellen voor de puntentelling wanneer deze minimaal met eindresultaat GOED (240 punten) wordt afgesloten.
•    Deelname staat alleen open voor Rottweilers met het IPO/IGP 3 certificaat.
•    Op een kwalificatie wedstrijd kan een hond met IGP 2 opgaan voor het IGP 3 certificaat (uitgezonderd het NRC NKA)
•    Zowel de eigenaar als de geleider moeten lid zijn van de NRC, dit vanaf de deelname aan de eerste selectiewedstrijd voor selectie IFR WK IGP.
•    Tijdens de kwalificatie periode is het niet toegestaan om als geleider van hond te wisselen.

•    Voorwaarden nationaliteit eigenaar.
      o  Ten aanzien van de nationaliteit voor deelname aan IFR WK IGP, hierbij worden de voorwaarden gevolgd zoals deze werden opgesteld in ‘Regulations for IFR Worldchampionship I.P.O. Decided upon in Roudnice nad Labem by the Meeting of the Delegates dd. 14.05.2015’, en deze zijn als volgt:
      o   De geleider moet de nationaliteit van het land hebben, met een uitzondering voor hen die specifieke affiniteit hebben met het land of met de NRC

•    Aan de hand van de resultaten selecteert  het HB van de NRC op voorstel van de NRC COS de deelnemers en de eventuele reserves.

 Kwalificatie-eisen IFR WK Speuren
Selectie is mogelijk op het Nederlands kampioenschap speuren in het voorafgaande jaar.
•    De Nederlandse kampioen speuren is automatisch gekwalificeerd
•    Als reserve komt de als tweede geplaatste op het NKS in aanmerking mits geslaagd, maar kan het HB van de NRC op voorstel van de NRC COS ook een andere keuze maken.

  Overig:
•    Het NRC-HB zal op voordracht van de COS een coach en, indien gewenst, een assistent-coach aanstellen voor het IFR team.
•    Van de IFR WK teamleden (incl. de coach) wordt verwacht dat zij minimaal 5 dagen voor het IFR WK aanwezig zullen zijn op de afgesproken locatie in het organiserende land, e.e.a. in overleg met de coach.
•    Bij het aanstellen van de coach(es) wordt een bedrag afgesproken als vaste vergoeding. De vergoeding moet gefinancierd worden uit de IFR team sponsorpot.
•    De deelnemers overleggen tevoren met de coach(es) over de verblijfplaatsen.
•    De coach draagt zorg voor een goede communicatie met de organisatie.
•    De NRC betaalt het inschrijfgeld voor de deelnemers uit de sponsorpot maar de gekwalificeerde deelnemers zullen verder geen vergoedingen uit NRC gelden ontvangen.
•    Afhankelijk van het aantal deelnemers en het bedrag wat de NRC binnenhaalt bij sponsoren wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor het inschrijfgeld, coach(es) en deelnemers. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de begroting en wordt gefinancierd door sponsoren NRC.
•    Uit de “sponsor-pot worden in onderstaande volgorde betalingen gedaan:
•    Inschrijfgelden.
•    Onkosten coach(es).
•    Kleding.
•    Een eventueel restant wordt gelijk verdeeld onder de deelnemers en coach(es).
•    De NRC  en deelnemers zullen actief sponsoren werven die kunnen bijdragen in de kosten voor aanvulling van bovengenoemd bedrag voor vergoeding van trainingspakken, reis- en verblijfsvergoedingen.
•    Er wordt van het IFR Team verwacht dat zij de ter beschikking gestelde kleding zoveel mogelijk dragen, in ieder geval tijdens de opening van het evenement, de wedstrijd zelf, en tijdens de sluiting van het evenement.
•    Tijdens het evenement is het dragen van bedrukte kleding van concurrerende merken van de sponsoren niet toegestaan.
•    Team sponsoren worden vermeld op website en twee keer in het clubblad.
•    Team sponsoren kunnen op kleding vermeld worden indien minimaal € 150 gesponsord wordt.
•    De geselecteerde deelnemers worden geacht deel te nemen aan de gezamenlijke trainingen ter voorbereiding op het IFR WK, tevens zullen er in het land waar het IFR WK gehouden wordt gezamenlijke trainingen plaats vinden. Deze trainingen kan eenieder naar eigen inzicht invullen. Waar en wanneer er trainingen plaats vinden wordt bepaald door de coach of diens vervanger
•    Het HB van de NRC behoudt, in samenspraak met de NRC COS, zich het recht voor om potentiële deelnemers, met andere reden dan de behaalde resultaten, door middel van een "wildcard" uit te zenden c.q. niet uit te zenden
•    In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het HB van de NRC in overleg met de NRC COS.

Regels Sporthonden Overzicht