Commissie Ondersteuning Fokkers (COF)

Commissie Ondersteuning Fokkers (COF)

1. De COF is een door het bestuur benoemde commissie die toe ziet op het fokken van rottweilers die geen lichamelijke gebreken vertonen, gedrag vertonen dat maatschappelijk aanvaardbaar is voor de omgeving en opgroeien in een omgeving die niet welzijnsbeperkend is, waardoor ze uiteindelijk een in alle facetten hondwaardig bestaan kunnen leiden. Aspecten die hierbij aan de orde zijn, zijn niet alleen de gezondheid van de rottweiler, maar ook zaken als normering, balans tussen vraag en aanbod van pups en typering van soorten rottweiler pups. Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming.
 
2. De samenstelling, taak en werkwijze van de COF worden conform het gestelde in artikel 11 van dit reglement door het bestuur vastgelegd in een Reglement COF.
 
3. De voorzitter van de COF wordt in functie gekozen door de ALV en wordt daarmee tegelijk lid van het bestuur van de NRC.
 
4. De leden van de COF zijn lid van de NRC en worden aangezocht en benoemd door het bestuur op basis van hun kwaliteiten.
 
5. De COF als geheel en elk lid afzonderlijk is verantwoordelijk voor:
   a. het toezicht op de naleving door de individuele leden en fokkers van de statuten, reglementen en besluiten;
   b. het nemen van maatregelen en beslissingen waartoe zij volgens de reglementen en besluiten bevoegd is.
 
6. Binnen het door het bestuur vastgestelde beleid houdt de COF zich onder meer bezig met:
   a. de ontwikkeling, in stand houding en waar nodig actualisering van het Vereniging Fokreglement (VFR);
   b. de organisatie en coördinatie van informatiebijeenkomsten voor fokkers en potentiële fokkers;
   c. nestcontroles;
   d. de ontwikkeling, coördinatie en implementatie van ledenwerving onder pupkopers
   d. het indien gewenst opstellen van nadere regels inzake de fokkerij van rottweilers die ter vaststelling worden voorgelegd aan het bestuur.
 
7. Daar waar het vastgestelde beleid van de NRC naar opvatting van de COF vernieuwing of welke verandering dan ook behoeft, doet zij daartoe een schriftelijk voorstel aan het bestuur

 

Regels Fokken Overzicht