Algemene informatie

Voor het goed functioneren hanteert iedere vereniging regels vervat in reglementen, criteria, procedures, afspraken voor organisatie evenementen enz. enz.
Veel regels zijn vaak alleen bij een bestuur bekend, afspraken vastgelegd in notulen enz.. Vooral bij wisselingen van bestuur is het dan zoeken “hoe doen we dat, wat is er afgesproken”.  
De leden hebben gevraagd om transparantie zodat voor iedereen alles duidelijk is en voorkomen wordt dat de schijn van willekeur ontstaat. Gevraagd is om alles op de website te publiceren. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, het zijn er toch wel heel veel, daar kom je pas achter als je ze allemaal op een rijtje zet.
Dan moeten ze ook nog zodanig op de site geplaatst te worden dat ze op logische wijze gevonden kunnen worden. Diverse leden hebben hieromtrent ideeën gemaild. Sommige leken eerst heel doelmatig maar door het groeiende aantal werd het toch weer moeilijk.
Vooral het werken met een hoofdmenu en daarna submenu's vonden velen ongewenst. Toch is daar op dit moment weer voor gekozen. Het hoofdbestuur hoopt dat het zo goed vindbaar is maar zoals al vaak geschreven: goede ideeën zijn altijd welkom.
Sommige regels zijn al tientallen jaren ongewijzigd, andere worden regelmatig aangepast of er ontstaan nieuwe. Soms waren ze werkelijk schriftelijk vastgelegd. Andere stonden alleen genotuleerd in bestuursvergaderingen of op een besluitenlijst. Lastig bij bestuurswisselingen enz..
Ze staan er ook nu nog niet allemaal op. Enkele moeten, hoewel al lang gebruikt, nog duidelijk op schrift gesteld worden maar het is de bedoeling dat ze uiteindelijk allemaal geplaatst worden.

Op de ALV van juni 2015 is in het huishoudelijk reglement een nieuw artikel opgenomen zodat het hoofdbestuur meer mogelijkheden heeft om zelf regels aan te passen of op te stellen. Dit is om praktische redenen besloten. Besluiten over aanpassingen zijn dan niet meer zo omslachtig (zoals hieronder beschreven) en kunnen veel sneller ingevoerd worden. De leden hebben altijd het recht om ook bij deze regels wijzigingsvoorstellen in te dienen. (Zie artikel 19 van het HR)

Voor de duidelijkheid hieronder in het kort info over het wijzigen van de belangrijkste reglementen.


•    Voor het wijzigen van statuten zijn speciale regels zoals o.a. een twee derde meerderheid op een ALV en na goedkeuring moeten ze ook nog door de Raad v Beheer goedgekeurd worden Omdat dit verzoek vergezeld moet gaan van goedgekeurde notulen van die ALV duurt dit langer dan een jaar!   Daarna moet het bij een notaris vastgelegd worden. Heel omslachtig. 


•    Het huishoudelijk reglement (HR) kan gewijzigd worden op een ALV bij gewone meerderheid van stemmen maar moet daarna ter goedkeuring voorgelegd worden bij de Raad v Beheer. Ook hier moeten goedgekeurde notulen van die ALV meegezonden worden.


•    Het fokreglement (VFR) kan gewijzigd worden door de ALV bij gewone meerderheid van stemmen maar moet na goedkeuring ook nog door de Raad v Beheer goedgekeurd worden. Ook hier moeten goedgekeurde notulen meegezonden worden. Tevens heeft de Raad van Beheer het recht om zonder overleg dwingende wijzigingen op te leggen.


Mocht iets niet duidelijk zijn, iets missen dan graag een mailtje naar de secretaris

Algemene info Overzicht