Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement

Dit Huishoudelijk reglement is ingegaan per 10 juli 2015

Enkele regels voor wat betreft ROA zijn nog niet geheel in werking.

 

 

 

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Rottweiler Club    

 

Vastgesteld op ALV 26 juni 2015

 

 

Artikel 1. Toelating van leden

1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats, man/vrouw. Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft, wordt ook de geboortedatum vermeld.

 

2. Naam, adres en woonplaats van de in het eerste lid bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd op een alleen voor leden toegankelijke pagina met de mededeling dat de leden binnen twee weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent voorlopige toelating.

Nieuwe leden worden ook in het clubblad gepubliceerd waarbij leden binnen twee weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent definitieve toelating.

 

3. Indien er geen bezwaar is ingediend  omtrent de toelating binnen de gestelde termijn wordt het aspirant lidmaatschap omgezet naar een gewoon lidmaatschap en wordt het nieuwe lid welkom geheten op een alleen voor leden toegankelijke pagina op de website en in het eerstvolgende clubblad. Indien een aspirant-lid niet toegelaten wordt als lid deelt de secretaris dit schriftelijk aan betrokkene mee waarbij ook de motieven vermeld worden. De betaalde contributie en het inschrijfgeld zal dan terugbetaald worden.

 

4.Vanaf het moment dat de eerste betaling ontvangen is tot definitieve toelating is het aangemelde lid aspirant-lid. Een aspirant-lid heeft dezelfde rechten als een aangenomen lid maar geen spreek- en stemrecht op algemene leden vergaderingen.

 

Artikel 2. Opzegging, ontzetting en schorsing

1. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in de artikelen 15, 16 of 17 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis.

 

2. Het betrokken lid kan binnen twee weken bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in het eerste lid bedoelde voornemen indienen.

 

3. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten. In spoedeisende gevallen kan het bestuur besluiten voor de behandeling van het bezwaarschrift, doch niet dan nadat het betrokken lid is gehoord, dan wel de gelegenheid heeft gehad te worden gehoord.

 

Artikel 3. Voorzitter

1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.

 

2. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.

 

3. Hij handhaaft de orde in de vergadering.

 

4. Goedgekeurde notulen worden in de Rottweilerclub Online Administratie (ROA) vastgelegd als "alleen te lezen" voor hoofdbestuursleden.

 

 

Artikel 4. Secretaris

1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening, voor zover zulks is besloten door het bestuur, aan de voorzitter voor.

 

2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij plaatst de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept in ROA en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. De eventueel gewijzigde notulen worden na vaststelling wederom in ROA geplaatst en geblokkeerd. Hij neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.

 

3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige publicatie voor algemene ledenvergaderingen en plaatsing in ROA voor wat betreft bestuursvergaderingen.

 

4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen correspondentie. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen, correspondentie worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.

 

5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief in ROA, waarin naast alle inkomende stukken en  een afschrift van alle uitgaande correspondentie ook alle vergaderstukken en notulen en alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.

 

6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen.

 

7. Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijk wijze één stem kan uitbrengen.

 

8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

 

Artikel 5. Penningmeester

1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.

 

2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.

 

3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.

 

4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de statuten.

 

5. Hij geeft tevens uitvoering aan artikel 34, tweede lid, van de statuten.

 

6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 32 en 35 van de statuten kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld.

 

7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuur - of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord

 

Artikel 6. Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.

 

2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste twee weken tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.

 

3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dan wel ter inzage in ROA geplaatst zodat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden

 

4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

 

Artikel 7. Einde bestuurslidmaatschap

Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen.

 

Artikel 8. Commissies

1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 28 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.

 

2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

 

Artikel 9. Kascommissie; tussentijds onderzoek

1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 36, derde en vierde lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing.

 

2. Een tussentijds onderzoek wordt in leder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.

 

3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.

 

Artikel 10. Algemene Vergaderingen; agendapunten en voorstellen

1. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.

 

2. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt 'Ingekomen stukken' mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Vergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.

 

3. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.

 

4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.

 

5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.

 

6. Ieder stemgerechtigd lid kan ten minste twee weken voor de datum waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden schriftelijk een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat als zodanig op de algemene ledenvergadering geagendeerd staat. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.

 

7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.

 

8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het clubblad bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te

behandelen agendapunt te vermelden.

 

Artikel 11. Algemene Vergaderingen; stemmingen

1. Een in een Algemene Vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.

 

2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

 

Artikel 12. Algemene Vergaderingen; orde

De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

 

Artikel 13. Contributie

Nieuwe leden die na 1 juli als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd, mits gelijktijdig de contributie voor het komende jaar wordt voldaan.

 

Artikel 14 Representatie

De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

 

Artikel 15 Orgaan der vereniging

1. Het bestuur bevordert, dat een clubblad als orgaan van de vereniging verschijnt. Tevens bevordert zij een website waar relevante informatie op zo kort mogelijke termijn geplaatst wordt en stelt daar tevens inschrijfformulieren ter beschikking voor evenementen en andere daarvoor in aanmerking komende zaken.

 

2. Het bestuur benoemt op grond van artikel 28 van de statuten een redactiecommissie. Het tweede lid van dat artikel is, behoudens het in dit artikel bepaalde, niet van toepassing.

 

3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het clubblad na overleg met de redactiecommissie. De redactiecommissie bepaalt de inhoud van het clubblad met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen, dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.

 

4. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van de reden van weigering.

a. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich ter zake schriftelijk tot het bestuur wenden.

b. Het bestuur neemt zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de redactiecommissie.

c. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de redactiecommissie tot plaatsing verplicht.

d. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt.

 

5. In het clubblad en/of op de website worden in ieder geval vermeld, c.q. opgenomen:

 1. de namen en adressen van de bestuursleden;

 2. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;

 3. mededelingen van het bestuur en van de commissies.

 

6. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. Het bestuur beslist omtrent de plaatsing van advertenties.

 

Artikel 16. Vergoedingen

1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten en eventuele andere grotere uitgaven. Voor kleine uitgaven zoals porti, telefoon en beschikbaar stellen van apparatuur thuis ontvangen zij een vaste vergoeding per maand.

 

2. De vergoeding voor reiskosten wordt gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer, tenzij de reis doelmatiger per auto kan worden gemaakt, in welk geval per gereden kilometer een bedrag wordt vergoed. De overige vergoedingen zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.

 

3. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.

 

4. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden binnen twee weken na afloop van ieder kwartaal  waarin de kosten gemaakt zijn. De declaratie wordt in ROA geplaatst, zichtbaar voor het gehele HB. De penningmeester gaat tot uitbetaling over twee weken na plaatsing indien niemand bezwaar maakt. Indien een HB lid bezwaar maakt, wordt dit in het HB besproken en gewacht met uitbetaling tot goedkeuring door het HB.

 

5. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.

 

Artikel 17. Introductie

1. Ieder lid kan met toestemming van de voorzitter één persoon introduceren bij bijeenkomsten en vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is toegestaan. Op introductie bij een Algemene Vergadering is echter uitsluitend artikel 39, tweede lid, der statuten van toepassing.

 

 

ARTIKEL 18  SANCTIEBELEID VERENIGINGSFOKREGLEMENT

 

Sanctie overzicht

 

1. Waarschuwing, zonder publicatie. 

 

2. Berisping met vermelding in het clubblad.

3. Schorsing met vermelding inclusief ingangsdatum in het clubblad voor de duur van maximaal 1 jaar. Duur is afhankelijk van de omstandigheden van de overtreding.

Schorsing houdt in:

a. Geen vermelding  van dek–en geboorteberichten op de site;

b. Verwijdering van alle gegevens van de fokker zoals kennel, banner, dekreu enz. van de NRC website (geen restitutie van gelden)

c. Geen vermelding van NRC lidmaatschap op de eigen website en bij advertenties in (kynologische) lectuur, of op enige andere manier het lidmaatschap van de NRC schriftelijk of op internet bekend maken.

d. Indien de sanctie opgelegd wordt omdat één of beide ouders of één of meer van de grootouders (nog) niet aan het VFR voldoen wat van invloed kan zijn op de gezondheid en/of de foktoelating van de nakomelingen moeten e-mail adressen van potentiële pupkopers per omgaande aan Hoofdbestuurslid NRC doorgegeven worden zodat koper ingelicht kan worden voordat de pups afgeleverd worden over de eventuele gevolgen.  

e. Bij niet correct opvolgen van de schorsing kan sanctie 4 opgelegd worden.   

* Nestcontrole blijft te allen tijde verplicht. Dit formulier wordt niet aan de fokker verstrekt.

* De termijn van schorsing wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld en is o.a. afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de overtreding en kan maximaal één jaar bedragen.

4. Ontzetting met vermelding in het clubblad, gevolgd door het overeenkomstig de Statuten ontnemen van het lidmaatschap van de NRC. 

 Richtlijn overzicht sanctie per categorie overtreding

 

 

1e overtreding

2e overtreding

3e overtreding

4e overtreding

Fokregels

2.1 t/m 2.7

3

4

 

 

Fokregels

2.8 t/m 2.9

1

2

3

4

Welzijnsregels

3.1 t/m 3.5

3

4

 

 

Gezondheidsregels

4.1 t/m 4.4

3

4

 

 

Gedragsregels

5.1 t/m 5.2

3

4

 

 

Exterieurregels

7.1

3

4

 

 

Afgifte/Welzijn pups

8.1 t/m 8.5

1

2

3

4

  

 • Bij herhaling van een overtreding of een andere overtreding wordt afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en de termijn waar binnen deze tweede overtreding volgt na de vorige een zwaardere sanctie opgelegd.

   

 • In alle niet bovengenoemde gevallen beslist het hoofdbestuur per geval in welke categorie de overtreding valt.

 

Procedure sanctiebeleid

 • In geval van sterke verdenking dat de overtreding leidt tot sanctie 3 of 4 kan het hoofdbestuur de fokker met onmiddellijke ingang schorsen. Hiervan ontvangt het geschorste lid zo snel mogelijk bericht.

   

 • Indien er onvoldoende informatie bekend is bij het bestuur kan er eerst informatie gevraagd worden bij de fokker.

   

 • De fokker is verplicht deze informatie binnen twee weken te verstrekken.

   

 • Opgelegde sancties worden per aangetekende brief en indien mogelijk per e-mail aan het betreffende lid medegedeeld door de secretaris van de NRC.

   

 • Tegen de opgelegde sancties kan het lid binnen twee weken bij het Hoofdbestuur

   

  • Om een mondelinge hoorzitting verzoeken of

  • In beroep gaan bij de ALV.

    

   Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt is de sanctie definitief.

    

 • Indien om een mondelinge hoorzitting verzocht wordt, vindt deze binnen 6 weken plaats met minimaal twee bestuursleden waarbij een eventuele begeleider het betreffende lid bij mag staan.

   

 • Na de toelichting wordt, de eventueel gewijzigde, sanctie per aangetekende brief binnen twee weken en indien mogelijk per e-mail aan het betreffende lid medegedeeld door de secretaris van de NRC. 

   

 • Binnen twee weken na dagtekening van deze beslissing is beroep mogelijk bij de ALV.

  Indien dit niet gebeurt is de opgelegde sanctie definitief.

   

 • Het eventuele beroep op de ALV wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering  geplaatst. De aanwezige leden nemen dan een besluit. De schorsing blijft gedurende deze tijd van kracht.

   

 • In het jaarverslag van de secretaris wordt vermeld hoe vaak en welke sancties toegepast zijn zonder vermelding van namen.

 • Het HB zal, indien gewenst, nadere criteria en procedures opstellen.

 

Artikel  19  Reglementen enzovoort

1. Vaststelling statuten, huishoudelijk- en verenigingsfokreglement is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering.

 

2. Het hoofdbestuur kan verdere reglementen, criteria en procedures opstellen en eventueel wijzigen. Hiervoor moet altijd vooraf advies gevraagd worden aan de desbetreffende commissie of overleg plaatsvinden. Alle reglementen, criteria enz. worden op de website vermeld.

 

3. Leden kunnen verzoeken reglementen, criteria en/of procedures die vallen onder sub 2 hierboven, op te nemen onder sub 1 van dit artikel. Dit verzoek moet door minimaal tien leden ingediend worden en wordt dan geagendeerd voor de volgende algemene ledenvergadering

 

Artikel 20. Onvoorziene gevallen

1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

2.Over haar beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.

 

3. Dit huishoudelijk reglement gaat direct na publicatie op de website in en gaat boven andere clubreglementen behalve de statuten.

Algemene info Overzicht