Fokreglement (VFR)

Fokreglement (VFR)
 
Toelichting:
Per e-mail gedateerd 28-11-2019 ontving de Rottweilerclub de goedkeuring van de wijziging in het VFR die de leden op 14-12-2018 aangenomen zijn. 
Het hoofdbestuur heeft besloten om dit in te voeren per 1 december 2019.
Mochten er nog vragen zijn over nieuwe artikelen/toevoegingen dan graag een mailtje sturen naar de secretaris.


 Fokreglement (VFR)
 
Toelichting:
Per e.mail gedateerd 28-11-2019 ontving de Rottweilerclub de goedkeuring van het gewijzigde fokreglement (VFR).
Het hoofdbestuur heeft besloten om dit in te voeren per 1 december 2019.
Mochten er nog vragen zijn over nieuwe artikelen/toevoegingen dan graag een mailtje sturen naar de secretaris.
Onderstaand reglement is geldig vanaf 1 december 2019.
Werkgroep Fokkerij & Gezondheid
Verenigingsfokreglement
Naam van de rasvereniging: Nederlandse Rottweiler Club (NRC)
voor het ras: Rottweiler
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is in werking getreden op 8 juli 2013.  Format VerenigingsFokReglement (VFR) 2/10 Besluit AV 7 december 2012 Raad van Beheer

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Rottweiler Club (NRC), hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Rottweiler zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 14-12-2018. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC).
1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Rottweiler woonachtig in Nederland.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 
2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:  Halfbroer/ halfzus combinatie
2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 5 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 25 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven in Nederland. Het betreft hier teven die in het Nederlandse NHSB zijn ingeschreven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR; 
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar, te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen onder Hoofdstuk 4. Deze dienen te voldoen aan de door de FCI vastgestelde normering en uitvoering voor HD en ED beoordelingen, zoals ook door de Raad van beheer gehanteerd."
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
2.8. Dek- & Geboorteaangifte:
Dekberichten dienen altijd binnen 3 weken schriftelijk of per e-mail aan de NRC te worden gemeld, onafhankelijk van de keuze om dit dekbericht wel of niet op de website te laten plaatsen. Aangifte van de geboorte dient binnen 10 dagen vanaf de geboorte te gebeuren met vermelding van het aantal geboren pups en indien van toepassing het aantal via de NRC te bemiddelen pups.
2.9. Nestcontrole: Leden van de NRC zijn verplicht alle door hen gefokte nest(en) te laten controleren door de nestcontroleur die door de NRC is aangesteld. Gelijktijdig met de geboorteaangifte dient het verschuldigde bedrag voor de verplichte nestcontrole aan de NRC te worden voldaan. De kosten voor de verplichte nestcontrole wordt ( jaarlijks ) op de ALV vastgesteld en gepubliceerd in het clubblad en op de website van de NRC. Pups mogen het nest niet verlaten alvorens de NRC nestcontrole heeft plaatsgevonden.
 
3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden (8 jaar) heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde (4e) nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
 
4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
- Heupdysplasie (HD)
- Elleboogdysplasie (ED)
- DNA onderzoek op erfelijkheid juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy  JLPP (uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium)
De uitslagen moeten bekend zijn vóór de dekking.
4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
a. Kreupele honden, waarbij door een dierenarts, met zekerheid is vastgesteld dat de afwijking Heupdysplasie, Elleboogdysplasie, Legg Perthes dan wel Patella Luxatie aan de kreupelheid ten grondslag ligt;
b. Beiderzijds dove honden, vast te stellen m.b.v. een BAER-test;
c. Beiderzijds blinde honden, onafhankelijk van de oorzaak en vastgesteld door een dierenarts, lid van het landelijke oogonderzoekspanel;
d. Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet ( meer ) voor de fokkerij worden ingezet.
e. Honden die chirurgische en/of cosmetische correcties hebben ondergaan met het doel om diskwalificerende fouten te herstellen.
f. Heupdysplasie:  Er mag alleen gefokt worden met honden die beoordeeld zijn met de F.C.I. erkende beoordeling HD A of B en waarvan in elk geval minimaal ouders en grootouders van het nest geröntgend dienen te zijn op HD met een uitslag zoals vermeld in Artikel 4.3. van dit fokreglement.
g. Elleboogdysplasie: Honden geboren na 1 januari 2007 dienen voor de dekking op ED onderzocht te zijn. Honden die geopereerd zijn aan de ellebogen zijn/worden uitgesloten voor de fokkerij. Honden met ED Graad 3 en hogere beoordeling zijn uitgesloten van de fokkerij.
h. Met honden met ED 2 mag alleen mee gefokt worden in combinatie met honden met ED 0.
i.  Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy (JLPP) - PCR:  
    Ten minste één van de ouderdieren  dient JLPP vrij te zijn, de partner mag drager zijn.
Opmerking bestuur: Bij gebruik van sperma van reuen die niet meer in leven zijn vervalt de eis voor het onderzoek op JLPP voor de reu. De teef dient dan uiteraard wel vrij te zijn van JLPP en dit moet bekend zijn voor de bevruchting.
Indien een hond al een correcte ED uitslag (ED 0, ED 1 of ED 2) bezit en door een trauma toch aan een elleboog geopereerd moet worden, dan zal deze hond uiteraard niet van de fokkerij worden uitgesloten. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 6/10 Besluit AV 7 december 2012 Raad van Beheer
Buitenlandse uitslagen uit niet F.C.I. erkende landen
Bij het gebruik van een in het buitenland ingeschreven fokdier beoordeeld door een van de onderstaande niet FCI erkende instanties (USA, UK, Canada & Australië) worden onderstaande uitslagen geaccepteerd;
Uitslagen van OFA (Orthopedic Foudation for Animals), welke in de USA en vaak ook Canada wordt toegepast; toegestaan zijn OFA Excellent en OFA Good.
Uitslagen van BVA (British Veterinary Association), welke in de UK en vaak ook Australië wordt toegepast; toegestaan zijn 0-15 (niet >8 per heup).
Deze regels gelden uitsluitend voor honden welke in eigendom zijn van een inwoner van het betreffende land ten tijde van het onderzoek.
4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt. Dit conform de lijst met diskwalificerende en/of fokuitsluitende fouten zoals vermeld in de geldende rasstandaard, vermeld op de website van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC).
 
5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2. Verplichte gedragstest: Beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg het gedragsgedeelte van de Rasstandaardtest van de NRC te hebben afgelegd.
5.2.1. Minimale leeftijd voor deelname bedraagt 18 maanden. U kunt maximaal 3 maal deelnemen aan de Rasstandaardtest van de NRC, 3 maal zakken betekent definitieve uitsluiting voor de fokkerij.
Vrijstelling voor het gedragsgedeelte van de test wordt gegeven als de hond in het bezit is van:
a. Het officiële diploma VZH /BH (Verkeerszekere hond) en/of;
b. Het officiële Obedience-B diploma en/of;
c De MAG test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) met als einduitslag voldoende.
Een hond kan maximaal 3 maal deelnemen aan een test naar keuze, 3 maal zakken voor het gedragsdeel betekent definitieve uitsluiting voor de fokkerij.
UITZONDERING: Voor honden geboren voor 1 april 2008, buitenlandse reuen en importhonden gelden de door de Raad van Beheer ingestelde aanvullende bepalingen alvorens uw pups in aanmerking komen voor stambomen! Een uitgebreide toelichting treft u aan op de website van de Raad van Beheer:  https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gedrag/

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS
7.1. 7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed (ZG) op elke expositie te hebben behaald,
7.1.1. Of met goed gevolg het exterieurgedeelte van de Rasstandaardtest van de NRC hebben afgelegd, minimale leeftijd voor deelname bedraagt 18 maanden.
7.1.2 Of met goed gevolg het exterieur deel van de Duitse ZTP hebben afgelegd.
7.1.3 Of op een buitenlandse, door de NRC erkende expositie gekeurd door een erkende rottweiler keurmeester en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed (ZG) op elke expositie te hebben behaald, waarvan eenmaal na 18 maanden. Eenmaal ZG na 18 maanden geldt ook voor de CAC en/of CACIB tentoonstellingen.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.
 
8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
8.3. Socialisatie: De fokker draagt er zorg voor dat de pups goed gesocialiseerd zijn voordat ze worden afgeleverd.
8.4. Indien van toepassing zal de fokker de pups onderwerpen aan voor het ras relevante gezondheids- en/of gedragsonderzoeken en de toekomstige koper van de uitslag van dat onderzoek mededeling doen.
8.5. De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt uitsluitend bij de fokker. De NRC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebreken bij de pups, betrokken van een fokker. Ook als de fokker zich houdt aan het bepaalde in dit reglement.
 
9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3. Alle honden, welke op dit moment tot de NRC fokkerij in Nederland zijn toegelaten, blijven ook toegelaten tot de fokkerij, mits in het bezit van een foktoelatingskaart
9.4. Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen zal het bestuur van de NRC zorgen voor aanvulling van dit Verenigingsfokreglement VFR.
9.5. Zowel door de leden als door het bestuur van de vereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
9.6  Fokkers kunnen alleen lid van de NRC zijn indien er op hetzelfde adres / woning enz. alleen met rottweilers gefokt wordt die voldoen aan dit VFR.
9.7   Een fokker kan geen lid van de NRC zijn indien hij/zij een kennelnaam deelt met iemand die zich niet aan de reglementen van de NRC houdt.
9.8   Het is niet toegestaan dat reuen, in bezit van NRC leden, teven te laten dekken die niet aan dit reglement voldoen.
9.9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de rasvereniging.
 
10 INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.
De vereniging hanteert vanaf 10 juli 2015 het sanctiebeleid zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
 


 

Regels Fokken Overzicht