Redactie COR

1. De COR is een door het bestuur benoemde commissie die belast is met de voorbereiding en de uitgave van het officiële tijdschrift van de NRC, “De Rottweiler””, alsmede het in stand houden en voortdurend actualiseren van de NRC website. Beiden worden beschouwd als officiële organen van de NRC.

2. De samenstelling, taak en werkwijze van de COR worden conform het gestelde in artikel 11 van dit reglement, vastgelegd in een reglement COR.

3. De leden van de COR zijn lid van de NRC en worden op basis van persoonlijke kwaliteiten aangezocht en benoemd door het bestuur.

4. De COR is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

5. Binnen het door het bestuur vastgestelde (communicatie)beleid houdt de COR zich onder meer bezig met:
a. het vergaren van relevante informatie ten behoeve van de beide organen, waaronder wordt verstaan informatie op het gebied van kynologie in het algemeen, de Rottweiler in het bijzonder en informatie op het gebied van alle africhtingsporten;
b. de verwerving van adverteerders voor het tijdschrift en de website;
c. het periodiek doen verschijnen van het tijdschrift;
d. het up-to-date houden van de website.

6. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het
clubblad na overleg met de COR.

7. De voor het functioneren van de COR, voor de uitgave en doen verschijnen van het tijdschrift, en het actueel houden van de website noodzakelijke kosten worden vergoed uit de kas van de NRC. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld op basis van een begroting opgesteld door de COR ter beoordeling door het bestuur.

8. De COR bepaalt de inhoud van het clubblad met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen, dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.

9. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de
kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van
de reden van weigering.

10. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich
ter zake schriftelijk tot het bestuur wenden.

11. Het bestuur neemt zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering een beslissing en
deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de COR.

12. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de COR tot plaatsing verplicht.

13. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt.

14. In het clubblad worden in ieder geval vermeld, c.q. opgenomen:
a. de namen en adressen van de bestuursleden;
b. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;
c. mededelingen van het bestuur en van de commissies;

15. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald.

Algemene info Overzicht