Privacybeleid

De Nederlandse Rottweilerclub (NRC) is voor de Rottweiler de officiële vereniging in Nederland. De Rottweilerclub is lid van belangrijke organisaties zoals de Raad v Beheer op kynologisch gebied, de overkoepelende organisatie van alle hondenverenigingen in Nederland 'Houden van honden' en daarmee ook van de Fédération Cynologique Internationale (FCI). De Rottweilerclub is tevens lid van de International Federation of Rottweilerfriends (IFR).   

Privacyverklaring van de Nederlandse Rottweilerclub
Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Rottweilerclub (NRC). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Voor het laatst bijgewerkt: april 2019 
1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?
4. Hoe gebruiken wij je gegevens?
5. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
6. Hoe kan je je wettelijke rechten uitoefenen?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over jou wanneer je lid bent van de NRC of aan een NRC evenement deelneemt, onze website bezoekt of wanneer je contact met ons hebt. 
Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacy beleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en je over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op deze website te publiceren en je te informeren per e-mail voordat deze wijzigingen van kracht worden. 

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
De NRC is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring.  Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door de NRC, neem dan contact op met onze secretaris.

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?
We verzamelen vijf categorieën persoonsgegevens van en over jou: (1) naam en contactgegevens, (2) aanmeldingen evenementen, (3) gegevens die we vastleggen als je contact hebt met ons, (4) gegevens die we vastleggen wanneer je onze website bezoekt of nieuwsbrief leest en (5) socialmediagegevens.
1. Naam en contactgegevens
Dit zijn de gegevens die zelf invoert als je lid wordt of je aanmeld voor een evenement of iets wilt publiceren op onze site, zoals je voor- en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats en je telefoonnummer en e-mailadres en gegevens van je honden.
2. Gegevens
Wanneer je ergens voor aanmeld, word je doorgeleid naar de betaalomgeving om je aanmelding af te ronden. Om de betaling te voltooien moet je jouw betaalgegevens in te vullen, bijvoorbeeld een bankrekening- of creditcardnummer.
3. Gegevens die we verzamelen als je contact hebt met ons
Wanneer je via e-mail, WhatsApp, social media of telefonisch contact hebt met bestuur en/of vrijwilligers, dan leggen we deze contactmomenten vaak vast in onze systemen. 
4. Gegevens die we verzamelen wanneer je onze website gebruikt of onze nieuwsbrief leest
Wanneer je onze website bezoekt of ZooEasy, registreren we onder meer je IP-adres, browsertype en surfgedrag.
5. Social-mediagegevens
Afhankelijk van de instellingen van jouw social network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst.  Als je bijvoorbeeld een account aanmaakt via je Facebook- of Google- account, dan kunnen we een deel van jouw publieke social-mediaprofiel ontvangen, inclusief je gebruikersnaam, profielfoto, “likes” en vrienden.  Ook wanneer je met ons communiceert via onze socialmediapagina’s (bijvoorbeeld als je een opmerking plaatst, een foto uploadt of op de "like" knop klikt) kunnen wij deze gegevens ontvangen.  Zie het privacybeleid van je social-media-aanbieder voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe je jouw instellingen kunt wijzigen.
We verzamelen bovenstaande gegevens op drie manieren: (1) we leggen de gegevens vast die je zelf invoert, (2) we leggen automatisch gegevens vast wanneer je op onze website surft, een nieuwsbrief opent of als je via sociaal media met ons communiceert.

4. Hoe gebruiken wij je gegevens?
NRC gebruikt jouw gegevens voor vier doeleinden: (1) voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden, (2) voor onderzoek om onze diensten te verbeteren en (3) voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving. 
1. Voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden
Als je iets aanvraagt / aanmeld of op een andere manier contact maakt, gebruiken we daarvoor de in paragraaf 3 beschreven gegevens. Jouw naam en andere persoonsgegevens gebruiken we bijvoorbeeld in een catalogus.
Wij gebruiken jouw contactgegevens om met je te kunnen communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van je nieuws brief of om je per mail te informeren.  We gebruiken jouw contactgegevens ook om je vragen te beantwoorden als je contact hebt met het NRC bestuur of vrijwilligers. 
Wij gebruiken jouw betaalgegevens voor het afhandelen van je betaling. 
2. Voor onze administratie en voor het voldoen aan wet- en regelgeving
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen. 
We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde of met jouw toestemming.
Wanneer we je gegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde, dan hebben wij deze belangen afgewogen tegen jouw privacybelangen. Indien van toepassing zullen wij maatregelen treffen om je privacybelangen te beschermen en onterechte schade te voorkomen. Onder ons gerechtvaardigd belang vallen bijvoorbeeld beveiligings- en veiligheidsdoeleinden of het leveren van betere diensten en aanbiedingen. Zie hierboven de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken voor meer informatie over deze belangen. Meer informatie over deze afweging is op verzoek beschikbaar. 
Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken om redenen die verband houden met
3. Inschakeling ondersteunende diensten
Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, creditcardmaatschappijen, betaalproviders enz..  Met deze derden sluiten we overeenkomsten waarin onder meer wordt bepaald dat zij vertrouwelijk met jouw gegevens zullen omgaan en deze gegevens adequaat zullen beveiligen.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
De NRC heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven, maar in het algemeen niet langer dan 2 jaar na je laatste interactie met ons, tenzij voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen.  Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar jou terug geleid kunnen worden.
 
6. Hoe kan ik mijn wettelijke rechten uitoefenen?
Je kunt contact opnemen met de NRC om de rechten uit te oefenen die je zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht van toegang tot je gegevens, (2) deze te corrigeren, (3) deze te verwijderen, (4) de verwerking van je gegevens te beperken, (5) het recht van dataportabiliteit en (6) het recht bezwaar te maken tegen verwerking. Houd er rekening mee, dat we soms meer informatie nodig hebben om jouw identiteit te kunnen verifiëren.  Meer informatie:
1. Recht van toegang
Je kunt ons vragen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken en als dat zo is, je toegang te geven tot die gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij je ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die je nodig hebt om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen. 
2. Recht van rectificatie
Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren ingeval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over jou en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, wat kan bestaan uit het verstrekken van een aanvullende verklaring.
3. Recht van verwijdering. Je hebt ook het recht je persoonsgegevens te laten verwijderen, wat  betekent dat wij je gegevens wissen en waar mogelijk worden gewist door een eventuele andere beheerder aan wie je gegevens eerder door ons bekend zijn gemaakt. Verwijdering van je persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet en die worden opgesomd in artikel 17 van de GDPR/AVG. Dit omvat situaties waarin je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat back-upkopieën zijn gewist.
4. Recht van beperking van verwerking Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, wat inhoudt dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. De omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor dit recht omvatten situaties waarin de juistheid van je persoonsgegevens werd betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet uw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen je informeren voordat de beperking wordt opgeheven. 
5. Recht van dataportabiliteit Je recht van dataportabiliteit houdt in dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens op een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm te verstrekken en waar technisch mogelijk deze gegevens rechtstreeks naar een ander beheerder door te geven. Op verzoek en waar technisch mogelijk zullen wij je persoonsgegevens direct naar de andere beheerder doorzenden. 
6. Recht van bezwaar Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, wat inhoudt dat je ons kunt vragen je persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen in geval dat de reden ‘gerechtvaardigd belang’ (waaronder profilering) de wettige basis voor verwerking vormt (zie paragraaf 4). 
Zo kunnen wij je verzoek om toegang afwijzen wanneer het noodzakelijk is de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen of weigeren je persoonsgegevens te wissen als het verwerken van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het recht van dataportabiliteit bijvoorbeeld geldt niet wanneer de persoonsgegevens niet door jou waren verstrekt of wanneer wij de gegevens niet op basis van jouw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken. 
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over de club Overzicht