Logo Rottweiler Club

NRC Combi bokaal

N.R.C. – Reglement N.R.C. Combi bokaal versie 2019


Algemeen
De NRC Combibokaal is een B/C wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door de NRC COS van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC), in samenwerking met een NRC werkgroep.
De toewijzing van de Combibokaal aan een NRC werkgroep wordt vastgesteld in de NRC Sporthonden-vergadering van het najaar.
De NRC Combibokaal bestaat uit 2 onderdelen, namelijk een africhtinggedeelte en een exterieurkeuring en wordt gehouden voor:
• Honden met het certificaat VZH / BH die nog geen IPO/IGP certificaat hebben;
• Honden met het IPO/IGP certificaat.
Beide strijden om hun eigen bokaal en titel.
Het werkboekje dient enkel overlegt te worden ter controle, er worden geen resultaten bijgeschreven.
De Combibokaal is een gesloten wedstrijd voor NRC leden.

Puntentelling
De plaatsing in beide onderdelen wordt bij elkaar opgeteld en de combinatie met het minste aantal punten is winnaar van de bokaal.
Bij een gelijk aantal punten bij de IGP honden gaat de plaatsing bij de B/C wedstrijd boven de plaatsing in het exterieur.
Bij een gelijk aantal punten bij de VZH/BH honden gaat de plaatsing bij het VZH BH gedeelte boven de plaatsing in het exterieur.

Overige Voorwaarden
Inschrijven door middel van het formulier op de website
Kopie van stamboom en werkboekje kunnen per mail ingezonden worden
Deelname is alleen mogelijk voor rottweilers in bezit van een stamboom
Eigenaar en geleider moeten lid zijn van de NRC
De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond vooraf te melden aan de organisatie
Onheus gedrag van de deelnemer ten opzichte van zijn/haar hond, kan leiden tot onmiddellijke diskwalificatie
Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan het wedstrijdschema ad hoc aangepast worden door de COS
Deelnemers die niet aanwezig zijn en zich niet hebben afgemeld bij de NRC COS worden voor de rest van het seizoen uitgesloten van NRC wedstrijden.
In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het HB van de NRC in overleg met de NRC COS.
 

Logo Rottweiler Club

Evenement aanvragen

Aanvragen Africhtingevenement (1-4-2019)
 
Het africhtingseizoen start op het 1e volle weekend in januari tot en met het laatste volle weekend in december van het jaar.
 
De Rottweiler Werkgroep (RW) zorgt ervoor dat het aan te vragen africhtingsevenement conform de richtlijnen van de Commissie Werkhonden (CWH) aangevraagd en uitgevoerd wordt, zie Evenementenreglement werkhonden 2015 op de website van de Raad van Beheer.
 
De RW maakt vooraf onder voorbehoud van toestemming van Nederlandse Rottweiler Club (NRC), een afspraak met een daartoe bevoegde africhtingkeurmeester (AK), aanwezig op de AK lijst die jaarlijks uitgegeven wordt door de CWH.
 
Bij het aanvragen van een evenement moet de betreffende RW zorg dragen dat deze niet samenvalt met een NRC hoofdevenement of andere sperdata.
De aanvraag:
· De secretaris van de RW vult, conform de aanvraagprocedure van de CWH, via de website van de CWH een aanvraagformulier voor een AK in, en stuurt dit aanvraagformulier ter bevestiging naar de AK.
· De AK bevestigd het verzoek tot keuring, ondertekent het aanvraagformulier en stuurt dit terug naar het secretariaat van de RW.
· De secretaris van de RW stuurt een kopie van het bevestigingsformulier naar de Commissie Ondersteuning Sporthonden NRC (COS).
 
· De COS controleert de aanvraag en zorgt ervoor dat het evenement op de Clubagenda van de website geplaatst wordt, stuurt de aanvraag door naar de Penningmeester en voorzitter van de NRC.
· De NRC stuurt een factuur naar de RW.
o 35,00 Euro, tbv de CWH
o 10,00 Euro, tbv NRC (afdracht per evenement)
o Eventueel extra bedragen voor buitenlandse AK, aanvraag CACIT, etc.
 
nb: bij annulering van het examen, is conform de procedure van de CWH, 35,00 Euro en boete verschuldigd.
 
· De RW betaald binnen 14 dagen de factuur aan NRC  onder vermelding van het factuurnummer.
 
De CWH stuurt halfjaarlijks een factuur naar de NRC betreffende de aangevraagde evenementen door de rottweilerwerkgroepen.
· De penningmeester stuurt een kopie van de factuur door naar de COS ter controle.
· De penningmeester controleert aan de hand van de uitgestuurde facturen aan de RW’en, of aan de betalingsverplichting voldaan is.
· Indien nodig krijgt een RW een aanvullende factuur toegestuurd.
 
Een week voor het evenement neemt de RW contact op met de AK voor het afspreken van het tijdstip van aanvang van het evenement.
In overleg met de AK wordt er een routebeschrijving, een dagindeling, aantal honden enz, en een contactpersoon/nummertelefoonnummer dat bereikbaar, naar de AK verzonden.
In geval de RW een buitenlandse AK en/of buitenlandse pakwerker wil inzetten, moet dit tijdig vooraf aangevraagd worden middels een verzoek aan de COS. De COS zal vervolgens bij de CWH om toestemming vragen en de RW informeren zodra de goedkeuring ontvangen wordt (toestemming AK gaat naar betreffende land) Dit hoort ook zo doorgevoerd te worden voor aanvraag CACIT titel (toestemming CACIT gaat naar FCI).
 
Benodigdheden examen / wedstrijd:
· Uitslagenlijsten (digitaal)
· Keurlijsten VZH en IGP B+C, zijn te downloaden van de CWH site.
· NRC diploma's (deze kunnen worden aangevraagd bij de penningmeester).
 
Invullen en afhandelen uitslagenlijst:
· Van alle evenementen moet er een digitale uitslagenlijst worden ingevuld. Deze digitale uitslagenlijst is te vinden op site van de CWH
· De organiserende RW dient er zorg voor te dragen dat de uitslagenlijst volledig wordt ingevuld inclusief de behaalde resultaten. De lijsten worden ondertekend door de AK en door de examen- of wedstrijdleider.
· Binnen zeven dagen moet de uitslagenlijst verwerkt en verstuurd worden aan:
o COS
o Secretaris CWH.
· De door de AK getekende lijst blijft in het archief van de RW.
 
Pakwerkers moeten in het bezit zijn van een geldige pakwerkerslicentie (een afgestempeld pakwerkers paspoort van het lopende africhtingseizoen) van het van de NRC of een vergelijkbare, door de NRC erkende, licentie van een andere werkhondenvereniging.
Voor alle africhtingevenementen zijn de IGP-FCI reglementen van toepassing
In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur van de NRC (HB NRC).
 
Deze voorschriften zijn vastgesteld door het HB NRC en zijn van kracht vanaf 1 april  2019


Logo Rottweiler Club

NRC kampioenschap speuren

NRC Speurkampioenschap

 

NRC - Reglement Kampioenschap Speurhond -  versie 2022


Algemeen
Het ‘NRC Kampioenschap Speurhond’ wordt jaarlijks gehouden, in principe in November.

De winnaar van deze wedstrijd mag zich de , ‘NRC Kampioen Speuren’ van dat jaar noemen.

De deelnemende SpH-1 en SpH-2 combinaties kunnen zich daarnaast selecteren voor het eerstvolgende IFR WK Speuren (IFR IFH). Zie hiervoor ‘NRC - Selectieprocedure IFR WK’.

 

1. Het NRC-Kampioenschap Speurhond (NRC-NKS) is voor maximaal tien SpH-2 combinaties toegankelijk. Bij meer dan tien ingeschreven SpH-2 combinaties zullen de combinaties met de hoogste uitslagen, gedurende de voorafgaande periode van twaalf maanden, de voorkeur krijgen.  

2. Het NRC-NKS vindt plaats op één dag, de deelnemende combinaties werken ieder één spoor uit.

3. Het NRC-NKS wordt door één Africhtingskeurmeester (AK) gekeurd.
4. De titel “NRC Kampioen Speuren” wordt toegekend aan de SpH-2 combinatie die op de dag het hoogste aantal punten heeft behaald met minstens de kwalificatie “Voldoende”.

5. Voor de SpH-2 combinatie geldt dat de hond reeds in het bezit moet zijn van een SpH-1 certificaat.  

6. Op het NRC-NKS zal, als daar de aanleiding toe is een arbitragecommissie beslissen of een deelnemer recht heeft op een nieuw spoor. De arbitragecommissie bestaat uit: de uitgenodigde AK, de wedstrijdleider en één afgevaardigde van de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS).
7. Naast SpH-2 combinaties kunnen zich ook combinaties inschrijven voor SpH-1 of SpH-V, zij komen in aanmerking voor deelname indien er zich minder dan twaalf tien SpH-2 combinaties inschrijven. De SpH-1 combinatie heeft voorrang op de SpH-V combinatie en onderling krijgt de combinatie met de hoogste uitslagen, over de voorafgaande periode van twaalf maanden, de voorkeur.

8. Voor de SpH-1 of SpH-V  combinatie geldt dat de hond in het bezit moet zijn van een VZH certificaat. 

9. De SpH-1 en/of SpH-V deelnemers kunnen alleen winnaar worden in hun categorie.
10. De beker voor ‘Winnaar SpH-1’ of ‘ Winnaar SpH-V’ wordt alleen dan uitgereikt wanneer minstens de kwalificatie “Voldoende” is behaald.
11. Alle sporen worden op dezelfde ondergrond gelegd, dit kan grasland of akker zijn.

12. De sporen worden conform het FCI IGP 2019 reglement gelegd en er wordt conform dit reglement door de AK gekeurd.
13. De prijzentafel van het NRC-NKS bestaat uit:
•    Eerste plaats SpH-2 en wisselbeker “NRC Kampioen Speuren”
•    Tweede plaats SpH-2
•    Derde plaats SpH-2
•    Winnaar SpH-1
•    Winnaar SpH-V

Selectie voorwaarden IFR IFH (speuren)

De deelnemende SpH-1 en SpH-2 combinaties kunnen zich selecteren voor het eerstvolgende IFR WK Speuren (IFR IFH). Voor selectieprocedure, zie meest recente versie: NRC - Selectieprocedure IFR WK IGP en IFH.

 

Overige Voorwaarden
Inschrijven door middel van het formulier op de website.
Kopie van stamboom en werkboekje kunnen per mail ingezonden worden.
De deelnemende hond is een raszuivere rottweiler in bezit van een door de FCI erkende stamboom.

Eigenaar en geleider moeten lid zijn van de NRC, waarbij de geleider een Nederlands paspoort heeft.
De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond vooraf te melden aan de organisatie.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het NRC HB.

 

Door NRC HB akkoord bevonden op datum: 25/10/2022. 

 

 

Lees meer