Logo Rottweiler Club

Algemene informatie

Voor het goed functioneren hanteert iedere vereniging regels vervat in reglementen, criteria, procedures, afspraken voor organisatie evenementen enz. enz.
Veel regels zijn vaak alleen bij een bestuur bekend, afspraken vastgelegd in notulen enz.. Vooral bij wisselingen van bestuur is het dan zoeken “hoe doen we dat, wat is er afgesproken”.  
De leden hebben gevraagd om transparantie zodat voor iedereen alles duidelijk is en voorkomen wordt dat de schijn van willekeur ontstaat. Gevraagd is om alles op de website te publiceren. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, het zijn er toch wel heel veel, daar kom je pas achter als je ze allemaal op een rijtje zet.
Dan moeten ze ook nog zodanig op de site geplaatst te worden dat ze op logische wijze gevonden kunnen worden. Diverse leden hebben hieromtrent ideeën gemaild. Sommige leken eerst heel doelmatig maar door het groeiende aantal werd het toch weer moeilijk.
Vooral het werken met een hoofdmenu en daarna submenu's vonden velen ongewenst. Toch is daar op dit moment weer voor gekozen. Het hoofdbestuur hoopt dat het zo goed vindbaar is maar zoals al vaak geschreven: goede ideeën zijn altijd welkom.
Sommige regels zijn al tientallen jaren ongewijzigd, andere worden regelmatig aangepast of er ontstaan nieuwe. Soms waren ze werkelijk schriftelijk vastgelegd. Andere stonden alleen genotuleerd in bestuursvergaderingen of op een besluitenlijst. Lastig bij bestuurswisselingen enz..
Ze staan er ook nu nog niet allemaal op. Enkele moeten, hoewel al lang gebruikt, nog duidelijk op schrift gesteld worden maar het is de bedoeling dat ze uiteindelijk allemaal geplaatst worden.

Op de ALV van juni 2015 is in het huishoudelijk reglement een nieuw artikel opgenomen zodat het hoofdbestuur meer mogelijkheden heeft om zelf regels aan te passen of op te stellen. Dit is om praktische redenen besloten. Besluiten over aanpassingen zijn dan niet meer zo omslachtig (zoals hieronder beschreven) en kunnen veel sneller ingevoerd worden. De leden hebben altijd het recht om ook bij deze regels wijzigingsvoorstellen in te dienen. (Zie artikel 19 van het HR)

Voor de duidelijkheid hieronder in het kort info over het wijzigen van de belangrijkste reglementen.


•    Voor het wijzigen van statuten zijn speciale regels zoals o.a. een twee derde meerderheid op een ALV en na goedkeuring moeten ze ook nog door de Raad v Beheer goedgekeurd worden Omdat dit verzoek vergezeld moet gaan van goedgekeurde notulen van die ALV duurt dit langer dan een jaar!   Daarna moet het bij een notaris vastgelegd worden. Heel omslachtig. 


•    Het huishoudelijk reglement (HR) kan gewijzigd worden op een ALV bij gewone meerderheid van stemmen maar moet daarna ter goedkeuring voorgelegd worden bij de Raad v Beheer. Ook hier moeten goedgekeurde notulen van die ALV meegezonden worden.


•    Het fokreglement (VFR) kan gewijzigd worden door de ALV bij gewone meerderheid van stemmen maar moet na goedkeuring ook nog door de Raad v Beheer goedgekeurd worden. Ook hier moeten goedgekeurde notulen meegezonden worden. Tevens heeft de Raad van Beheer het recht om zonder overleg dwingende wijzigingen op te leggen.


Mocht iets niet duidelijk zijn, iets missen dan graag een mailtje naar de secretaris

Logo Rottweiler Club

Redactie COR

1. De COR is een door het bestuur benoemde commissie die belast is met de voorbereiding en de uitgave van het officiële tijdschrift van de NRC, “De Rottweiler””, alsmede het in stand houden en voortdurend actualiseren van de NRC website. Beiden worden beschouwd als officiële organen van de NRC.

2. De samenstelling, taak en werkwijze van de COR worden conform het gestelde in artikel 11 van dit reglement, vastgelegd in een reglement COR.

3. De leden van de COR zijn lid van de NRC en worden op basis van persoonlijke kwaliteiten aangezocht en benoemd door het bestuur.

4. De COR is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

5. Binnen het door het bestuur vastgestelde (communicatie)beleid houdt de COR zich onder meer bezig met:
a. het vergaren van relevante informatie ten behoeve van de beide organen, waaronder wordt verstaan informatie op het gebied van kynologie in het algemeen, de Rottweiler in het bijzonder en informatie op het gebied van alle africhtingsporten;
b. de verwerving van adverteerders voor het tijdschrift en de website;
c. het periodiek doen verschijnen van het tijdschrift;
d. het up-to-date houden van de website.

6. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het
clubblad na overleg met de COR.

7. De voor het functioneren van de COR, voor de uitgave en doen verschijnen van het tijdschrift, en het actueel houden van de website noodzakelijke kosten worden vergoed uit de kas van de NRC. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld op basis van een begroting opgesteld door de COR ter beoordeling door het bestuur.

8. De COR bepaalt de inhoud van het clubblad met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen, dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.

9. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de
kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van
de reden van weigering.

10. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich
ter zake schriftelijk tot het bestuur wenden.

11. Het bestuur neemt zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering een beslissing en
deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de COR.

12. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de COR tot plaatsing verplicht.

13. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt.

14. In het clubblad worden in ieder geval vermeld, c.q. opgenomen:
a. de namen en adressen van de bestuursleden;
b. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;
c. mededelingen van het bestuur en van de commissies;

15. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald.

Logo Rottweiler Club

Beheer online programma's

Inmiddels wordt er bij de NRC met meerder programma's online gewerkt. Het is belangrijk dat dit goed beheerd wordt daarom zijn daarover afspraken gemaakt in het bestuur. Het hoofdbestuur vindt dat het beheer een verantwoordelijkheid van het bestuur is. Het is belangrijk om het beheersbaar te houden, daarom zijn hiervoor steeds minimaal twee bestuursleden aangewezen zodat we niet afhankelijk zijn van één persoon. Onderling is afgesproken wie het dagelijkse beheer doet en wie de tweede persoon is die het over kan nemen indien nodig.


Afhankelijk van het programma kan aan andere bestuursleden en/of vrijwilligers toegang gegeven worden, zoveel mogelijk alleen voor het deel wat ze nodig hebben om de taak die ze binnen de NRC vervullen te kunnen uitvoeren. Het geheel moet niet alleen beheersbaar blijven maar ook werkbaar. Het blijft een dynamisch systeem waar regelmatig wisselingen in plaats vinden. Bijvoorbeeld voor het clubblad kan iemand eenmalig toegang krijgen als er iets te melden valt. (uiteraard kan het ook altijd naar de redactie gemaild worden zodat die het plaatsen).
Op dit moment is het als volgt verdeeld.


ROA: Penningmeester en voorzitter
Clubblad: Secretaris en voorzitter
Catalogus opstellen: afhankelijk van activiteit COS-lid en COF-lid en voorzitter
ZooEasy: Penningmeester en voorzitter
Facebook COF en COS lid


Wat betreft de ledenadministratie zijn er i.v.m. de nieuwe Europese wetten op de privacy extra maatregelen genomen. Er hebben maar drie mensen toegang, dat zijn: de ledenadministrateur, de penningmeester en de voorzitter. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend
NAW gegevens van bestuur en vrijwilligers worden op de website gepubliceerd met alleen de noodzakelijke contact gegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mail adres. Hier hebben zij toestemming voor gegeven.


Ongevraagde e-mails naar meerdere personen worden in BCC verzonden zodat geen ongewenste verspreiding plaatsvindt van e-mail adressen.
De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.